14 International Symposium on Hepatitis C Virus and Related Viruses, Glasgow, Scotland UK, 19-13 Sept 2007

KLIMASHEVSKAYA S., OBRIADINA A., ULANOVA T., BURKOV A., ARAUJO A., STRAMER S.L., TOBLER L.H., BUSCH M.P., FIELDS H.A.

DISTINGUISHING ACUTE FROM CHRONIC AND RESOLVED HCV INFECTIONS BY MEASUREMENT OF ANTI HCV IGG AVIDITY

(23 Kb)

 

BOCHKOVA G., FOMINA S., PUZYREV V., BURKOV A., OBRIADINA A., ULANOVA T.

INFLUENCE OF THE HCV-CMV COINFECTION ON THE FORMATION OF ANTIBODY RESPONSE TO HCV AND CMV ANTIGENS

(86.6 Kb)

 

S.N. FOMINA, N.E.SENYAGINA, M.G. NIKISHINA, G.B. BOCHKOVA, D.A. POLUSHINA, A.N BURKOV, A.P. OBRIADINA, T.I. ULANOVA

THE DIAGNOSTICS OF THE PERINATALLY TRANSMITTED HCV INFECTION IN BABIES

(23 Kb)